CHAN Siu-hung 陳紹雄

Ir Hon CHAN Siu-hung JP

  • Legislative Council Member

陳紹雄工程師太平紳士是立法會議員,現任中電集團高級顧問。他是行政長官選舉委員會委員、香港愛滋病顧問局委員、工程師註冊管理局成員、香港城市大學顧問委員會委員及客席教授、團結香港基金顧問、香港總商會中國委員會副主席、香港專業及資深行政人員協會前會長及會員發展委員會主席、廣東省政協委員。